PRAVIDLA K SOUTĚŽI NA INSTAGRAMU

(dále jen „Pravidla“)

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1         Pořadatelem instagramové soutěže pořádané na instagramové stránce https://www.instagram.com/orsay/, resp. instagramovém účtu @orsay (dále jen „soutěž“) je společnost Orsay Europe s.r.o., se sídlem Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 257 04 729, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62763 (dále jen „pořadatel“).

1.2         Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže, kterou organizuje pořadatel, a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

1.3         Kontaktní údaje pořadatele:

(i)            na adrese Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 257 04 729;

(ii)          telefon: +420 910 920 781;

(iii)         e-mail: info@orsay.cz

1.4         Pořadatel tímto prohlašuje, že:

(i)            soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta jako provozovatelem Instagramu a nijak s ní nesouvisí;

(ii)          společnosti Meta jako provozovateli Instagramu vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

2.            OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1         Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která je registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže svůj aktivní a veřejný instagramový účet a splní tato Pravidla s následující výjimkou (dále jen „soutěžící“): soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé .

2.2         Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

(i)            o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že v rámci soutěže uvedli nepravdivé údaje či jinak porušují tato Pravidla, nebo

(ii)          nesplňují podmínky pro účast v soutěži dle těchto Pravidel, nebo

(iii)         v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky/stories, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele, a

to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí.

3.            KONKRÉTNÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A VÝHRY

3.1         Pro účast v soutěži musí soutěžící splnit rovněž následující podmínky:

(i)            vyfotit se ve svém oblíbeném kousku oblečení značky ORSAY (tento kus oblečení nemusí být nově zakoupený; lze použít i dříve vlastněné oblečení značky ORSAY);

(ii)          sdílet tuto fotografii na svém aktivním a veřejném instagramovém účtu v příspěvku a mít tento příspěvek na svém instagramovém účtu min. do data vyhlášení soutěže;

(iii)         označit přitom instagramový účet @orsay (dále jen „soutěžní fotografie“); a

(iv)         zároveň sledovat instagramový účet @orsay.

3.2         Soutěžící se může zúčastnit soutěže od 1.7.2024 do 31.8.2024. Soutěž bude probíhat měsíčně. Výherce pořadatel vyhlásí do pěti (5) pracovních dnů od konce příslušného měsíce prostřednictvím příspěvku/stories na instagramovém účtu pořadatele.

3.3         Soutěž bude mít celkem šest (6) výherců, tři za měsíc červenec a tři za měsíc srpen. Každý výherce obdrží následující výhru: online poukázku v hodnotě 200 EUR z plné ceny produktů před případnou slevou na zboží z e-shopů pořadatele, dostupných na internetové adrese https://www.orsay.com/ (e-shopů značky ORSAY provozovaných pořadatelem na doménách nejvyššího řádu podle příslušných zemí). Hodnota poukázky bude ekvivalentně převedena do měny e-shopu, který si výherce vybere dle příslušné země, kde je e-shop pořadatele provozován a které jsou zároveň uvedeny v Příloze č. 1 těchto Pravidel, a to podle aktuálního kurzu této měny dle příslušné centrální banky.  Výhra bude zaslána výherci e-mailem ve formě online poukázky spolu s kódem. Poukázku lze uplatnit pouze na e-shopu pořadatele, nikoliv v kamenných prodejnách. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

3.4         Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem na základě splnění podmínek účasti stanovených těmito Pravidly. Pořadatel při výběru přihlédne zejména k originalitě a estetice soutěžních fotografií. Výběr výherců je na uvážení pořadatele a bude proveden v souladu s těmito Pravidly.

3.5         Po vyhlášení příslušného výherce bude pořadatel kontaktovat výherce prostřednictvím zprávy na Instagramu, přičemž výherce je pořadateli povinen sdělit údaje potřebné pro předání výhry, zejména e-mailovou adresu a jím vybranou zemi, resp. e-shop, kde bude uplatňovat výhru uvedenou v ustanovení 3.3 těchto Pravidel. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dnů nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

3.6         Pokud výherce výhru odmítne nebo se dodatečně zjistí, že výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži dle těchto Pravidel, provede pořadatel do 3 dnů nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

3.7         Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění́.

3.8         Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky/stories, které jsou dle výlučného posouzení pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit soutěžícího, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Meta jako provozovatele Instagramu. Pořadatel upozorňuje soutěžící, aby při zveřejňování svých příspěvků/stories neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem/stories, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích/stories technicky pro soutěž nepoužitelných.

4.            AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA

4.1         Soutěžící souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci pořadateli bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek/stories včetně jména autora bude zveřejněn na internetu v souvislosti se soutěží. Soutěžící též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek/stories se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící vždy odpovídá pořadateli za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem nad rámec výše uvedený soutěžící souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

5.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1         Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

5.2         Osobní údaje soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Instagram permission dialogu, budou zpracovány pořadatelem soutěže jako správcem a zpracovatelem, a to pro účely účasti soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny v článku 1.3 těchto Pravidel.

5.3         Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců po dobu, kterou stanoví příslušné obecně závazné právní předpisy, pokud takové zpracování ukládají nebo umožňují. Pořadatel má dále zájem na zařazení výherců do své marketingové databáze pro účely zasílání reklamních sdělení. Osobní údaje výherců v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa tak budou pro tento účel zpracovávány i po ukončení soutěže, a to po dobu 5 let od jejího ukončení. Právním základem pro takové zpracování je přitom oprávněný zájem pořadatele, resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech; subjekt údajů (výherce či soutěžící) je proti takovému zpracování oprávněn vznést námitku.

5.4         Pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména společnosti Orsay International s.r.o., se sídlem Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 288 75 923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150567, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby.

5.5         Soutěžící má jako subjekt údajů následující práva:

(a)          právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od pořadatele může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto osobní údaje případně zpřístupněny,

(b)          právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

(c)          právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje soutěžícího zpracovávány nezákonně,

(d)          právo na omezení zpracování osobních údajů soutěžícího,

(e)          právo na přenositelnost údajů, dle kterého může soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

(f)           právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů soutěžícího, případně proti profilování,

(g)           právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

5.6         V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

6.            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1         Pořadatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto Pravidlech.

6.2         Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí pořadatel soutěže, který také vyřizuje případné reklamace.

6.3         Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

6.4         Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních instagramových stránkách, kde budou k dispozici odkazy na platná a úplná pravidla.

6.5         Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli, nikoliv Instagramu.

6.6         Pokud by některé ustanovení těchto Pravidel bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

6.7         Tyto Pravidla nabývají platnosti dnem 1.7.2024.

Příloha č. 1

Země, kde jsou e-shopy pořadatele provozovány

Česká republika, dostupný na webové adrese https://www.orsay.cz/

Slovensko, dostupný na webové adrese https://www.orsay.sk/

Polsko, dostupný na webové adrese https://www.orsay.pl/

Německo, dostupný na webové adrese https://www.orsay.de/

Rakousko, dostupný na webové adrese https://www.orsay.at/

Maďarsko, dostupný na webové adrese https://www.orsay.hu/

Rumunsko, dostupný na webové adrese https://www.orsay.ro/

Chorvatsko, dostupný na webové adrese https://www.orsay.hr/

Slovinsko, dostupný na webové adrese https://www.orsay.si/